Abone Ol

Kurumların taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışı istisnasında iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartının ayrıntıları nelerdir?

Soru: Kurumların taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışı istisnasında iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartının ayrıntıları nelerdir? 

 

Yanıt: 

İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazların en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekir.

Örnek: 2 Şubat 2021 tarihinde iktisap edilmiş ve aktife alınmış bir taşınmazın, 2 Şubat 2023 tarihinden sonra (bu tarih dahil) satılması ve diğer şartların da gerçekleşmesi halinde bu satış-tan doğan kazanç, kurumlar vergisinden istisna edilebilir.

İki tam yıllık aktifte bulundurma süresinin hesabında; Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazların satışında, devrolunan veya bölünen kurumda geçen süreler,6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tara-fından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredi-len taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere satışında, bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler, de dikkate alınır.