Abone Ol

Dergimiz Hakkında

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergimizdeki yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Dergimizin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır. 
Dergimizde incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergimizde yer verilmektedir.

Dergimizde ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Uzmanlarla Sorular ve Cevaplar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı, Kurul Kararları ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergimizde yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihad uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergimizde incelenmektedir.


LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ YAYIN ESASLARI                                                     
 

1.Genel Esaslar

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 1993 yılından beri (2004 yılına kadar Mükellefin Dergisi adıyla) aylık olarak yayımlanan bir hakemli dergidir. Derginin dili Türkçe'dir. Dergimizde Vergi Hukuku ve Muhasebe, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku, Dış Ticaret ve Gümrük alanları ile hukukun diğer alanlarında yazılara yer verilmektedir. Alanında uzman kişiler tarafından yazılan bu yazılar ile, ilgili alanlarda uygulayıcılara yol göstermek, mevzuat değişiklikleri ve gündemdeki konular ile alakalı görüş ve önerilere yer vermek amaçlanmaktadır. 

 

2.Makalelerin Gönderilmesi

Makaleler, yazar tarafından dergi@lebibyalkin.com.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir. Yazara, mailinin ulaştığına dair bir cevabi e-posta gönderilir. Ayrıca dergiye gönderilen makalenin ekinde mutlaka gönderen yazarın unvanı, adı ile soyadı, TC kimlik numarası, açık adresi ve GSM numarası bulunmalıdır.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir yayıncı kuruluşa gönderilmemiş olması gerekir.

 

3. Gönderilecek Makalelerin Taşıması Gereken Özellikler

   3.1. Şekil bakımından

     3.1.1. Genel Olarak

Makaleler Türkçe dilinde yazılmış olmalıdır. Yabancı dillerden Türkçe’ye çevrilmiş tercüme eserlerin yayınlanabilmesi için, yabancı dilde eser sahibinin yayın izni ve orijinal metninin de gönderilmiş olması gereklidir.

Makalelerin en az 5 sayfa olması beklenmektedir. Sayfa sayısı bakımından bir üst sınır olmamakla birlikte editör, makalenin uzunluğu nedeniyle birden fazla sayıda yayınlanmasına karar verebilir.

A4 boyutunda sayfaya, tek satır aralıklı, Times New Roman 12 punto ile yazılmış olmalıdır. Sayfa boşlukları her bir kenarda 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

Makalede, makalenin özünü ve içeriği konuları verecek şekilde, makalenin "Giriş" bölümü ile aynı olmamak ve 150 kelimeyi geçmemek kaydıyla bir özet kısmına yer verilmelidir. Ayrıca, en az 3 ve en fazla 5 adet olmak üzere makalenin ayırt edilmesini sağlayacak anahtar kelimelere yer verilmelidir. Her makale, giriş ve sonuç bölümü hariç en az 2 ana başlık içermelidir.

     3.1.2. Başlık Sistemi

Makalenin başlıkları Giriş bölümünden başlayarak numaralandırılmalı ve numaralandırma düzeyleri aşağıdaki örnekteki gibi olmalıdır:

1. Başlık 1 (Giriş)

1.1. Başlık 2

1.2. Başlık 2

1.2.1. Başlık 3

1.2.2. Başlık 3

1.2.2.1. Başlık 4

1.2.2.2. Başlık 4

....

     3.1.3. Dipnot ve Kaynakça Sistemi

Dipnotlar tek satır aralıklı, Times New Roman 10 punto ile yazılmış olmalıdır. Eserlere yapılan atıflarda dipnotta önce yazar ad ve soyadı, sonra sırasıyla eser adı ve sayfa numarasına yer verilir.

Kaynakça kısmında ise, önce yazar ad ve soyadı, sonra sırasıyla eser adı ve sayfa numarasına yer verilir.

   3.2. Esas bakımından

Makaleler özgün, görüş ile değerlendirme içeren, sade ve anlaşılır yazılmış,  güncel mevzuat ve örnekler ile uygulamalara yer verilmiş biçimde yazılmalıdır.

 

4. Makale Değerlendirme Aşamaları

   4.1. Genel Olarak

Makaleler gaye, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluğu bakımından incelenir. Makalelerin reddine sebep olabilecek durumlara örnekler şunlardır:

- Makalenin salt mevzuat metninden oluşması

- Makale içeriğinde yer verilen mevzuat hükümlerinin bir veya birkaçının güncel olmaması

- Makalenin intihal içermesi

- Makale metninde fahiş miktarda anlatım bozukluğu ve/veya yazım hatası bulunması

İncelemeler sonucunda olumlu değerlendirilen makaleler için "Yayınlanabilir Onayı" verilir.

   4.2. Hakem İncelemesi

Yazının "Hakemli" olup olmaması hususunda tercih, yazarın kendisine aittir. Akademik özellikli yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, yazarın talebi üzerine ilgili Hakemlere gönderilir. Hakemlerin olurunu alan yazılar dergide yayınlanır. Hakemlerin gerekli görmesi halinde, makale yazarından düzeltme isteğinde bulunulur ve makale tekrar değerlendirilir.

Tarafsız değerlendirme koşulları gereği, Hakem değerlendirmesine gönderilen yazılarda eser sahibinin adı gizli tutulduğu gibi, değerlendirme yapan Hakemlerin isimleri ve Hakem Raporları da gizli tutulur.

   4.3. Değerlendirme Sonucu

Değerlendirme olumlu sonuçlandığı takdirde, yazara bu yönde bilgi verilir. Şu kadar ki, makaleye verilen "Yayınlanabilir Onayı", makalenin hangi sayıda yayınlanacağına dair bir taahhüdü içermemektedir.

Değerlendirme olumsuz sonuçlandığı takdirde, yazara bu yönde bilgi verilir.

Editör, yazardan makalenin belli yönlerinin geliştirilmesini isteyebilir. Bu durumda Editör makale hakkındaki nihai kararını, yazar bu revizeleri gerçekleştirdikten sonra verir. Revize sonrası değerlendirme de, ilk değerlendirme gibi olumlu yahut olumsuz olabilir.

 

5. Makalelerin Yayınlanması

Yayınlanması uygun bulunan makaleler, editörün uygun bulduğu bir sayıya dahil edilerek hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanır.

Yayınlanmasına karar verilen makalelerde tespit edilen yazım hataları, yazara gönderilmesine gerek olmaksızın Editör tarafından düzeltilir.

 

6. Yazara Sağlanan Menfaatler

Makalenin yayınlandığı sayıya ait iki adet basılı dergi, yazarına ücretsiz olarak gönderilir.

Dergide yayınlanmasına karar verilen makalelerin yazarlarına, makalenin yayınlandığı sayının ait olduğu ayın başından itibaren 3 (üç) ay geçerli olacak şekilde Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi online aboneliği verilir. Ayrıca, yazara telif ücreti ödemesi yapılır.

Yayınlanan makalelerin basılı ve elektronik ortamdaki tüm telif hakları Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş.’ye ait olur. Hakemli yazılara telif ücreti ödenmez.

 

Dergiye makale gönderenler, bu esasları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Yazım Kuralları için tıklayınız.

Dergimize makale göndermek isteyenler için e-mail adresimiz: dergi@lebibyalkin.com.tr