Abone Ol

Dergide Bu Ay

 
İÇİNDEKİLER (Sayı: 184 - Nisan 2019)
    
İçindekiler Nisan/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
 
Kurumlar Vergisi Rehberi
 
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ ÖZEL BÖLÜMÜ
 
2018 Hesap Döneminde Kurumların İştirak Ettikleri Kurumların Tasfiye Olması Nedeniyle Geri Alamadıkları Sermaye Payları Gider veya Zarar Olarak Dikkate Alınabilir mi?
Levent BAŞAK
Tüm Yönleriyle Kar Dağıtımı ve Muhasebe Kayıtları
İsmail Hakkı GÜNEŞ
Organize Sanayi Bölgelerinde Müteşebbis Heyetlerin Konumu ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti
Salih ÇALAL
Kurumlar Vergisinin Ekonomik Etkilerinin Makro Düzeyde İncelenmesi
Ufuk ÜNLÜ
2018 Yılı Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Özkan AYKAR
Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Oluşan Kur Farklarının Stopaj Açısından Değerlendirilmesi
Emre YAYLA – Erhan BAYAR
2017 ve 2018 Yıllarında Diğer Faaliyetler Üzerinden İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
Menderes ÇETİN
Kurumlar Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Uygulaması
Cem ARSLAN
Kurumların Reklam Giderleri ile Sponsorluk Harcamalarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Ar-Ge İndiriminden Yararlanmaları İçin YMM Tam Tasdik Raporu Gerekip Gerekmediği Durumu 
Ümit BOZKURT – E. Serdar TOKSOY
 
 
VERGİ - MUHASEBE
2019 Yılında İşverenler Tarafından Çalışanlara Ödenen Yurtiçi Gündeliklerin Vergilendirilmesi
İmdat TÜRKAY
Vergi Denetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemine Geçiş Üzerine Bir Değerlendirme
Tolga ERTEM
Vergi Baskısı ve Vergi Baskısına Karşı Bazı Mükellef Tepkileri
Güray AKBAL
Emsal Kira Bedeli Müessesesinin Değerlendirilmesi-I
Mehmet SARI
Yatırım Döneminde Genel Gider Mahiyetindeki Harcamalar ile Deneme Üretimi Giderleri Aktifleştirilemez mi?
Güray ÖĞREDİK
Elektronik Fatura - Belge Uygulamalarında İptal Yöntemleri
Deniz TURAN
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Aktife Alınan Emtialar İçin
Ayrılan Karşılıkların Ortaklara Dağıtılmasında  Yaşanan Tereddütler
Mustafa BELİR
Franchising Bedellerinin Amortismanında Karşılaşılan Sorunlar
Fatih AKTEMUR
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Kültür Yatırım ve Girişimleri Teşviki Uygulamasında Süreye İlişkin Esaslar
Faruk YÜKSEL
2019 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Detayları
Yusuf GÜNDÜZ
İş Sözleşmesinin İstifa ile Son Bulması ve İşçi Yönünden Sonuçları
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Ölüm Gelir/Aylığı Bağlanmasında Hak Sahipliği
Nergis ŞİMŞEK
4/A Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin SGK’ya Gönderecekleri Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Sevgi ÜVEDİ
Yaşlılık Toptan Ödemesi Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Kimlere Ödenir?
Cengiz TÜRKCAN
Konkordato ve İşçi Alacakları
Hamit TİRYAKİ
Tazminatlar, Güncel ve Geçmişe Dönük Olarak Gelir Vergisinden İstisna Kılındı
Raşit ULUBEY
Yaşlılık Sigortasında Sigorta Süresi Başlangıcının Farklılaştığı Durumlar
Mustafa ŞEN
Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Borçlar
Erol TÜRK
 
 
TİCARET - FİNANS
Ticari İşlerde Temerrüt Faizi
Soner ALTAŞ
Türk Ticaret Kanunu’nda Kabahat Olarak Düzenlenen Fiiller
Özkan ARSLAN
Ticareti Terk Eden Tacirlerin Sicile Bildirimde Bulunma ve Mal Beyanı Verme Yükümlülüğü
Mustafa YAVUZ
 
 
DIŞ TİCARET – GÜMRÜK
Gümrük İdarelerince Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Tahsil Edilen Gümrük Vergisi, Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükler
Savaş ÖZDOĞAN
 
 
DİĞER
Noter Onayı Bulunmayan Yapım İşlerinde Düzenlenen İş Deneyim Belgelerinin Geçerliliği Sorunu 
Ferhat MEMMEDZADE
İhale Komisyonlarındaki Mali Üyenin SMMM veya YMM Belgesi Olma Zorunluluğu
Cemil GÜNDÜZ
İhaleye Katılım İçin Engel Teşkil Eden Vergi Borçları Kapsamından Harçlar Çıkarıldı
Necati TORUN
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler