Abone Ol

Dergide Bu Ay

VERGİ – MUHASEBE
7143 Sayılı Kanun'da Yer Alan Matrah Artırımı Uygulamasına İlişkin Bazı Düşünceler   
İrfan BARLASS
2018/11651 Sayılı B.K.K. ile Turizm Yatırımlarının Teşviki Amacıyla Getirilmiş Olan Düzenlemenin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
İnşaatçıların Bağımsız Bölüm Verip, Karşılığında (Trampa Yoluyla) İnşaat Malzemesi veya Taşeronluk Hizmeti Almasına İlişkin Vergisel Özellikler
Mehmet MAÇ
Personal Training Hizmetlerinin Vergilendirilmesi
Mehmet SARI
Arabuluculuk Faaliyetinden Kaynaklanan Mali Sonuçların Vergilendirilmesi
Mehmet DUMAN
Arabulucu Nezaretinde Yapılan Görüşmeler Sonucu Ödenen Tutarların Vergi Mevzuatı Yönünden İncelenmesi
Güray ÖĞREDİK
Şahsa Ait İnternet Sitelerinde Yer Alan Reklamlardan Elde Edilen Kazançların Vergisel Durumu
Mustafa ŞEN
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilme Kayıtları
İbrahim APALI
Yurt Dışından Yönetici Olarak Gelen Kişiler İçin Yurt Dışı Mukimi Firmalara Sağlanan Menfaatlerin Vergilendirilmesi
Fırat DEMİR
Sermaye Taahhüt Borcunu Yerine Getirmeyen Ortağa Temerrüt Faizi İşletilmemesi Durumunun Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Karşısındaki Durumu
Taylan KARSLI
VUK'un 139. Maddesi ile Mükerrer 355. Maddesi Arasındaki İlişki
Tarık TAŞKIRAN
Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Beyan Edilen Gelirden İndirimi
Mustafa Hakan ALEMDAROĞLU
Fatih Projesi Kapsamında Katma Değer Vergisi İstisnası ve Uygulaması
Özkan AYKAR
Gelir/Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Mesleki Sorumluluk/Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Primleri
Metin ÇELİK
GVK Geçici 67/11. Maddesine Göre İhtiyari Beyanname Uygulamasında İade Müessesesi
Eyüp ÖZTÜRK
Dar Mükellef Kurumların Türkiye'de Kurulu İşyerinden (Şube) Elde Ettiği Kazançların Vergilendirilmesinde Güney Kore, Almanya, Tunus ve Ürdün Mukimi Mükelleflere Tanınan Ayrıcalık
İlkay VAROL
İhale Komisyonu ve İhaleye Teklif Veren Firmaların Dikkatine: Teknik Şartnamede İstenilen Belgeler de Yeterlilik Kriteri Olabilir
Cevdet UYSAL
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Kullanılmayan Yıllık İzinler Ne Olacak?
Cemil UZUN
Engellilere, 2828 Sayılı Kanun’a Göre Özel Bakım Merkezinde veya Evde Bakım Hizmeti Verilmesinin Esasları
Raşit ULUBEY
İşe Başlatmama Tazminatının Her Olayın Özelliğine Göre Belirlenmesi Gerektiği
Hamit TİRYAKİ
Örnekler Işığında 7103 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstihdam Teşvikinden Yararlanma Şartları
Şevket TEZEL
Asgari Ücret Desteği Kapsamı ve Şartları
Yusuf GÜNDÜZ
696 Sayılı KHK Sonrası Sürekli İşçi Kadroları ile Mahalli İdare Şirketlerine Geçirilen Taşeron İşçilere Harcırah Ödenir mi?
Ferhat MEMMEDZADE
5510 Sayılı Kanun'un 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendi Kapsamında Olan Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi
Sevgi ÜVEDİ
Hizmet Çakışması Halinde İşveren Hissesinin 4/b (Bağ-Kur) Primlerinden Mahsubu
Faruk YÜKSEL
Hizmet Süresinin Tespiti Davası
Erol TÜRK
 
TİCARET – FİNANS
Şirketler Topluluğu İçindeki Grup Şirketlerine Ödünç Para Verilmesi İşleminde Uygulanacak Faiz Oranı
Ufuk ÜNLÜ
CEO'ların Sınırlı Yetkileri ve Yetki Sınırlamasına İlişkin İç Yönerge Hazırlama
Zülküf DEMİR
Derneklerin Sermaye Şirketi Kurması veya Kurulmuş Sermaye Şirketlerine Ortak Olması
Zekai ÖZCAN
Limited Şirketin Avantajları ve Dezavantajları
Soner ALTAŞ
Bağımsız Denetçi Seçmek Zorunda Olan Şirketler
Özkan ARSLAN
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Mehmet Gökhan KARATAŞ
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının İç ve Dış Kaynaklardan Eş Zamanlı Olarak Yapılabilmesi
Mustafa YAVUZ
 
DİĞER
Kamu İdareleri İhalelere Girebilir mi?
Ahmet ARSLAN
Saymanlığın Ödemeyi 270 Gün İçinde Yapacak Olması İhale İptalini Gerektirir mi?
Ömer KÖSE
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminde Gümrük Yükümlülüğü ve Döviz Kuru Sorunu
Mehmet YAPICI
OSB'lerde Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Arsa Tahsisi Uygulamaları - 2
Emrah YILDIRIM
Personele Verilen Temettü İkramiyeleri ve Muhasebeleştirilmesi
Sedat ÖZEKEZ
Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar  
Resmi Gazete Özeti  
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler