Haberler

Adet: 277

11 Ekim 2018

Sözleşmelerin Döviz Cinsinden Belirlenebileceği Haller


6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin 2018-32/51 Sayılı Tebliğ ile yukarıda belirtilen uygulamalara ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış ve pek çok sözleşmenin döviz cinsinden belirlenebileceği açıklanmıştır.
24 Eylül 2018

Rekabet Kurumu'nun Google LLC'ye İlişkin Soruşturması İle İlgili Nihai Karar


Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve anılan ekonomik bütünlük ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 19.09.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-33/555-273 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
17 Eylül 2018

Kur Farkı, Borca Batıklık ve Sermayeye İlişkin Yeni Düzenleme


15/09/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri yakından ilgilendiren bir düzenleme getirildi.
14 Eylül 2018

Stajyere Ücret Zorunlu mu?


3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında sigortalılığı okulu tarafından sağlanan öğrenciler için asgari miktarda ücret ödeme zorunluluğu vardır. Sigortalılığı okulu tarafından sağlanmayan stajyerler, yasal olarak stajyer sayılmadığından doğrudan işçi olarak kabul edilip ücret miktarı 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirleniyor.
03 Eylül 2018

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında "Açık Rıza" Hakkında Önemli Noktalar


Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır. Açık rızanın üç unsuru bulunmaktadır:
15 Ağustos 2018

İşverenler İçin İyi Haber: İşyeri Adreslerine Yapılan Tebligatı Teslim Alan Kişilere Res’en Sigortalılık Tesis Edileceği Yönündeki Genelge Hükmünün Yürütmesi Durduruldu


İstanbul Barosunca, iş yerlerine yapılan tebligatların PTT memurlarınca "işyeri çalışanı", "işyeri daimi çalışanı", "görevli sekreter" gibi ibarelerle tebliğinin yapılması halinde, tebligatın teslim alındığı tarih için re'sen sigortalılığın sağlanacağına, işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirileceğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan 25.01.2018 gün ve 2018/4 no’lu genelge ile, 11.05.2015 gün ve 2015/25 no’lu Genelge'nin, "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen bölümün iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhinde açılan davada, Danıştay 15. Dairesi'nin 06.06.2018 gün ve 2018/654 E. no’lu kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
03 Ağustos 2018

Matrah Artırımını Kaçırmayın: Aftan Yararlanmak Şirket Değerini Artırır


Matrah artırımından yararlanıp yararlanmama konusunda tereddüt yaşayan yönetim kurulu üyeleri için karar alma süreçlerinde yardımcı olmak üzere bir rehber oluşturmaya çalıştım.
01 Ağustos 2018

7143 Sayılı Yapılandırma Kanununun Başvuru Süreleri 27.8.2018 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır!


7143 sayılı “Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri, 7 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 27.8.2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
31 Temmuz 2018

Şirket Bölünmeleri İle İlgili Özelgeler


Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.
24 Temmuz 2018

Vergi Affı ve Davadan Feragat


Halen geçerliliğini sürdüren ve başvuru süresi işlemekte olan 7143 sayılı Kanun'la da, aftan veya güncel terimi ile yapılandırmadan yararlanma “feragat” koşuluna bağlanmıştır.
20 Temmuz 2018

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Sık Sorulan Sorular Ve Cevapları


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır? Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
06 Temmuz 2018

Adli Tatilin Vergi Yargısına Etkisi


Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır. Adli tatil dönemi 2005 yılına kadar, 20 Temmuz'da başlamakta, 5 Eylül günü mesai saati bitiminde sona ermekteydi. Ancak adli tatil süresi, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 61. maddesinde 5229 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle önce ağustos ayının birinci günü başlayarak ve eylül ayının beşinci gününe kadar sürecek şekilde düzenlendi. Daha sonra 650 sayılı KHK ile adli tatil 20 Temmuz ilâ 31 Ağustos olarak belirlendi.
06 Haziran 2018

İşverenler Dikkat! İş Güvenliği Eğitimleri Değişti


İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına işverenin önemli yükümlülükleri vardır. İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili programları yapmak, eğitim için gerekli yer tahsis ve araç tahsisi yapmak ve çalışanların bu eğitime katılmalarını sağlamakla görevlidir. Çalışanlara verilen eğitimleri mutlaka belgelendirilmelidir.
01 Haziran 2018

Ramazana Özgü Vergi Konuları


Vergi mevzuatında ramazana özgü vergi yükümlülükleri veya vergi ayrıcalıkları yok. Ancak bu ayda yaygın olarak yapılan iş ve işlemler var, bunların da doğal olarak vergileme boyutu var. Bir kısmı yılda bir defa karşılaşılacak bu uygulamaları hatırlatmakta yarar var.
24 Mayıs 2018

Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri


Mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi klasik yükümlülüklerin dışında, gerek maddi gerek şekli pek çok mali yükümlülüğün toplandığı ay. Bu nedenle bizde bu yazımızda bu yükümlülükleri, bir hatırlatma olarak tekrar listeleyelim istedik.
18 Mayıs 2018

7141, 7142 ve 7143 Sayılı Kanunlarla Yapılan Önemli Değişiklikler


18.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de 9.5.2018 tarihli 7141 sayılı; 10.5.2018 tarihli 7142 sayılı ve 11.5.2018 tarihli 7143 sayılı Kanunlar yayımlanmıştır.
15 Mayıs 2018

Vergi Barışında Ne Yeni, Ne Değil?


Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sevk edilen, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarının kısa sürede yürürlüğe gireceği anlaşılıyor. Süreç onu gösteriyor.
10 Mayıs 2018

Lebib Yalkın Akademi KGK Onaylı İlk Özel Eğitim Kurumu Olmaya Hak Kazandı


Lebib Yalkın Akademi olarak temel mesleki konular alanında KGK onayı almış eğitimlerimizi düzenlemeye başladık.
10 Mayıs 2018

SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?


TBMM’ye sunulan torba yasada yer alan huşulardan birisi de, SGK alacaklarının yapılandırılmasını içeriyor. Piyasanın ihtiyaç duyduğu borç yapılandırmasında önemli düzenlemeler var.
07 Mayıs 2018

Şirket Kuruluşlarında ve İnşaat İşlerinde İşyeri Tescilinde Kolaylık


Yatırımcıların sürekli yakınmalarına neden olan konulardan birisi de bürokratik süreçlerin çokluğu ve sürecin ağır işlemesi olmuştur.