Haberler

Adet: 291

07 Ağustos 2019

Süt İzni Toplu Kullanılabilir Mi?


Kadınlar için çalışma hayatı içinde anne olmak ve aynı zamanda iş hayatının içinde varlığını sürdürebilmek oldukça güç bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kadınların istihdam da kalmasını ve aynı zamanda aile kurup sağlıklı bir sosyal hayatında var olması için bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlardan biri gebe çalışanların süt iznidir.
18 Temmuz 2019

Aranmayan Kâr Payları Hazineye Yatmayıp Gelir Yazılacak


Anayasa Mahkemesi, Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin başvuruşu (daha önce usul yönünden 2018/45 sayılı kararı ile reddettiği başvurusunun usulî eksiklikler giderilerek yinelenmesi) üzerine verdiği E.2018/136 K.2019/21 sayi ve 10.4.2019 tarihli Kararı ile 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı “Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında”ki 4 maddelik Kanunu iptal etti. Söz konusu iptal kararı 20.6.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
09 Temmuz 2019

Mali Tatilde SGK Bildirimlerine Dikkat


Mali meslek mensupları (yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci veya mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar. Dolayısıyla dinlenme ihtiyacından mahrum kalmamaları için mali tatil uygulaması yapılmaktadır.
05 Temmuz 2019

2019 Temmuz-Aralık Döneminde Uygulanacak Bazı Rakamsal Had ve Tutarlar Belli Oldu


1.7.2019-31.12.2019 İçin Uygulanacak Olan Bazı Rakamsal Had ve Tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4.7.2019 Tarihli Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.
04 Temmuz 2019

İşçinin Performans Değerlendirmesinde Objektiflik Koşulu


Tüm çalışanları kapsamasa da, işçilerin keyfi nedenlerle işten çıkartılmalarını frenleyen bazı düzenlemeler var. Buna iş güvencesi diyoruz.
02 Temmuz 2019

2019 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergileme


Yıl içinde elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin esaslar genelde izleyen yılın mart ayında, yıllık beyanname verileceği zaman değerlendirilir. Oysa bazen kuralları yıl içerisinde bilmek, beyan zamanı geldiğinde beyanname verme ve yıllık vergi ödeme yükümlülüğünden kişileri kurtarabilmektedir.
17 Haziran 2019

İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz İşletmelere Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Sıfırlandı


3/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda, 17.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik ile;
17 Haziran 2019

Yeni Alınacak Araçlarda Terkin Edilecek ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı


15.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1148 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihraç edilmek veya hurdaya çıkarılmak suretiyle trafikten kayıt ve tescili silinen araç karşılığı yeni alınacak 87.03 G.T.İ.P. numaralı binek otomobil ve arazi taşıtlarında uygulanacak Özel Tüketim Vergisinin terkin edilecek kısmı için ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
14 Haziran 2019

KVKK’nın Son Dönem Kararlarına İlişkin Güncelleme


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından son dönemde uygulamayı yakından ilgilendiren kararlar yayınlandı. Bu yazımızda, Kurul’un, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve korunması, Kurul kararlarına uyulması ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili olan kararlara ilişkin bilgilendirmemizi bulabilirsiniz.
31 Mayıs 2019

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı


29.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
09 Mayıs 2019

Yargıtay: İşçinin Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihte İşçiden Savunma Alınması Gerekmemektedir


09/05/2019 tarihli Resmî Gazete'de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 2017/9 E., 2018/10 K. numaralı ve 19/10/2018 tarihli kararı yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.
04 Mart 2019

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Rehberleri Yayınlandı


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her sene yayınlanan Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Rehberleri'ne MEVBANK üzerinden ulaşabilirsiniz.
18 Şubat 2019

KGK Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru


Bağımsız denetçilerin kendilerine ilişkin sürekli eğitim yükümlülük durumunu kontrol edebileceği alan “Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi” üzerinden, bağımsız denetim kuruluşlarının ise denetim kadrosunda yer alan denetçilerinin sürekli eğitim yükümlülük durumlarını kontrol edebileceği alan “Denetim Kuruluşları Yetkilendirme ve Bilgi Giriş Sistemi” üzerinden kullanıma açılmıştır.
04 Şubat 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar Özetleri


İş Başvurusu Sürecinde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Paylaşılması a) İlgili kişi tarafından, online olarak insan kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan iş başvurusunun akabinde; veri sorulusunun, ilgili kişiye ait başvuru bilgisi, ad ve soyadı ile e-posta adresi bilgisini içeren kişisel verileri herhangi bir hukuki sebebe dayanmadan diğer işe başvuranlarla paylaştığı tespit edildiğinden;
04 Şubat 2019

Vergi Kanunları Kitabı 2019 Çıktı!


Vergi Kanunları Kitabı 2019 Çıktı!
18 Ocak 2019

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun, Resmi Gazete’de Yayımlandı


18.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile getirilen düzenlemelerden bazı önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.
03 Aralık 2018

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri


Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.
24 Eylül 2018

Rekabet Kurumu'nun Google LLC'ye İlişkin Soruşturması İle İlgili Nihai Karar


Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve anılan ekonomik bütünlük ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 19.09.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-33/555-273 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
17 Eylül 2018

Kur Farkı, Borca Batıklık ve Sermayeye İlişkin Yeni Düzenleme


15/09/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri yakından ilgilendiren bir düzenleme getirildi.
14 Eylül 2018

Stajyere Ücret Zorunlu mu?


3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında sigortalılığı okulu tarafından sağlanan öğrenciler için asgari miktarda ücret ödeme zorunluluğu vardır. Sigortalılığı okulu tarafından sağlanmayan stajyerler, yasal olarak stajyer sayılmadığından doğrudan işçi olarak kabul edilip ücret miktarı 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirleniyor.