Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) Kanunu, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanunlar, Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük gibi ilgili mevzuat ile diğer mevzuat
• Halen yürürlükte olan genel tebliğler ve örnek Danıştay Kararları, Genelge ve Özelge ve Sirkülerler ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmış eski hükümleri

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.