Gelir Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, bu kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler ile Gelir Vergisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmış eski hükümleri
• Gelir Vergisi Kanunu ile olan ilgisinden dolayı Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarifeleri, ilgili maddeleri ve genel tebliği, Vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesi, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Genel Tebliği ve ilgili diğer mevzuat
• Muhtelif kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler, örnek teşkil edecek genelge ve özelgeler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ilgili maddeleri ile devlet memurlarına verilen yurt içi ve yurt dışı gündelik miktarlarını gösteren cetveller ve aile yardımı ile ilgili mevzuat
• Halen yürürlükte olan Gelir Vergisi genel tebliğleri ve gelir vergisine ilişkin örnek Danıştay Kararları ile Gelir Vergisi Sirkülerleri

Bu yayınımıza abone olanların “Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar” ile “Vergi Anlaşmaları” yayınlarımızı da takip etmelerinin  yararlı olacağı görüşündeyiz.