Ticaret Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan bazı konular:

• 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile bu Kanunlarda değişiklik yapan 6335 sayılı Kanun
• 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na ait Yönetmelik ve Tebliğler
• 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun
• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun
• Deniz Ticaretini düzenleyen diğer mevzuat
• Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu Kanunla ilgili mevzuat, Yap-İşlet-Devret Modeli Hakkında Kanun, Çek Kanunu, Tebligat Kanunu, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Avukatlık Kanunu gibi Kanunlar
• 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile bu Kanun’a ait gerekçe ve ilgili mevzuat
• 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bu Kanun’a ait gerekçe ve ilgili mevzuat
• 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bu Kanun ile ilgili mevzuat
• 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 556 sayılı Markaların Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler
• Sanayi Sicil Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Yönetmelik