Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı

MS/TFRS ve Yorumları Hakkında Tebliğler

Finansal Tabloların Sunuluşu (TMS 1) 
Stoklar (TMS 2)
Nakit Akış Tabloları (TMS 7)
Muhasebe Politikaları (TMS 8)
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar (TMS 10)
İnşaat Sözleşmeleri (TMS 11)
Gelir Vergileri (TMS 12)
Maddi Duran Varlıklar (TMS 16)
Kiralama İşlemleri (TMS 17) 
Hasılat (TMS 18) 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar (TMS 19)
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20)
Kur Değişiminin Etkileri (TMS 21)
Borçlanma Maliyetleri (TMS 23)
İlişkili Taraf Açıklamaları (TMS 24)
Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme (TMS 26)
Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (TMS 27)
İştiraklerdeki Yatırımlar (TMS 28)
Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29)
Finansal Araçlar: Sunum (TMS 32)
Hisse Başına Kazanç (TMS 33)
Ara Dönem Finansal Raporlama (TMS 34)
Varlıklarda Değer Düşüklüğü (TMS 36)
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (TMS 37)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (TMS 38) 
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (TMS 39)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (TMS 40)
Tarımsal Faaliyetler (TMS 41)
ve diğerleri

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması (TFRS 1)
Hisse Bazlı Ödemeler (TFRS 2)
İşletme Birleşmeleri (TFRS 3)
 Sigorta Sözleşmeleri (TFRS 4)
 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (TFRS 5)
 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (TFRS 6)
Finansal Araçlar: Açıklamalar (TFRS 7)
Faaliyet Bölümleri (TFRS 8)
Finansal Araçlar (TFRS 9)
Konsolide Finansal Tablolar (TFRS 10)
Müşterek Anlaşmalar (TFRS 11)
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar (TFRS 12)
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü (TFRS 13)   

ve diğerleri

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ

 

BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Hakkında Karar
Bağımsız Denetim Yönetmeliği 
Bağımsız Denetim İle İlgili Tebliğler
Türkiye Denetim Standartları 
Kurul Kararları

  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K.
  • KOBİ'ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ
  • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ