Sosyal Sigortalar Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (SSK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanunu ve ilgili Mevzuat
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları
• Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği, Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin tamamı
• Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Avukatlık, Noterlik, Mesleki Eğitim ve Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü gibi çeşitli Kanunların ilgili maddeleri
• İşveren Uygulama Tebliği, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, vb. Tebliğler
• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat
• Milletlerarası sosyal güvenlik anlaşmaları
• Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu yayınımızla ilgili yürürlükteki bütün genelgeleri
• 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında olan sigortalılarla ilgili mevzuat bu seri kapsamındadır.

Bu yayınımız ile ilgili Yüksek Mahkeme Kararları Yüksek Mahkemeler Mevzuatı isimli yayınımızdadır.