Sağlık Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,  Hususi Hastaneler Kanunu, Tüzüğü ve Yönetmeliği, Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği, Dopingle Mücadele Sözleşmesi, Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ve Yönetmeliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği Kanunları, Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Kanun, Hemşirelik Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili Hükümleri ve diğer ilgili kanunlar
• Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Yönetmeliği, Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Özel Hastaneler Yönetmeliği, İçme ve Kullanma Suları Hk. Yönetmelik, İlkyardım Yönetmeliği, Akupunktur Tedavi Yönetmeliği, Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik, Hasta Hakları Yönetmeliği, Sağlık Personelinin Devlet Hizmetleri Yönetmeliği, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Özel Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği, Tıbbi Atıklar Yönetmeliği, Optisyenlik, Eczacılar ve Eczaneler, İlaçların Güvenliliği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Evde Sağlık Hizmetleri ve diğer ilgili Yönetmelikler, sağlık mevzuatı ile ilgili milletlerarası sözleşmeler