Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmeleri ile İlgili Hükümleri
• İcra ve İflas Kanunu, Afet Sigortaları Kanunu ve diğer Kanunların ilgili hükümleri
• Konut Kapıcıları Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği, Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifak Tesisi Hk. Yönetmelik
• İlgili Yüksek Mahkeme Kararları ve diğer ilgili mevzuat