İmar Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili tüm tüzük, yönetmelik ve tebliğler
• 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun, Yapı Denetimi Hk. Kanun ile ilgili mevzuat
• Kat mülkiyeti, gecekondu, turizmi teşvik, kadastro, kamulaştırma, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, Boğaziçi vb. konular hk. mevzuat
• Asansör, otopark, sığınak yönetmelikleri, Kıyı Kanunu uygulanması, kadastro, arazi ve arsa düzenlemesi, turizm alanları ve turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanması vb. tüzük ve yönetmelikler