İmalat Sanayi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• İmalat Sanayi ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğler, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve Mevzuatı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mevzuatı, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu ve Mevzuatı
• 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat
• 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, Türk Akreditasyon Kurumu Hakkında Mevzuat
• 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu ve ilgili mevzuat
• Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Mevzuat, “CE” Uygunluk İşareti Hakkında Yönetmelik, Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ve Tebliğler
• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Mevzuat, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Mevzuat, KOSGEB Destekleri Yönetmeliği, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ, Kozmetik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat, Garanti Belgesi Uygulama Esasları Hakkında, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikler ve diğer ilgili yönetmelikler