İhale Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu ve ilgili Kanunlar
• Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği vb. Yönetmelikler.
• Kamu İhale Genel Tebliği
• Toplu Konut İhale Yönetmeliği, Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği, Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara Dair Kararlar ve Tebliğler, Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğler, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğler vb. ilgili mevzuat
• Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Mevzuat
• Kamu İhale Kurulu (Düzenleyici) Kararları
• Kamu İhale Kurulu (Uyuşmazlık) Kararları