Gıda Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe
• Gıda mevzuatı ile ilişkili, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, Umumi Hıfzısıhha, Türk Ceza Kanunu ilgili hükümleri, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hk. Kanun, Tüketici Korunması Hk. Kanun, vb. diğer kanunlar
• Gıda Mevzuatı ile ilgili tüzükler ve kararnameler
• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ve Gıda Mevzuatı ile ilgili diğer yönetmelikler
• Türk Gıda Kodeksi ile ilgili yürürlükteki bütün tebliğler