Doğal Afetler Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
• 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
• 2090 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
• 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
• 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun ve ilgili mevzuat
• Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
• Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun, Yönetmelik ve Kararnameler
• Sivil Savunma Kanunu ve Sivil Savunma ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikler
• Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü
• Afetlerin Genel Hayata Etkinliğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik
• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (Deprem Yönetmeliği)
• Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik
• Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlar Hakkında Kararnameler
• Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (KOBİ’ler dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Karar ve Tebliğ