Belediye Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe ve ilgili mevzuat
• Yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi, toptancı halleri, Büyükşehir belediyelerinin yönetimi, mahalli idare birlikleri, nüfus hizmetleri, kamu mali yönetimi gibi belediyelerle ilgili çeşitli kanunlar, il ve ilçe kurulması hakkında kanunlar
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
• Belediye bütçe ve muhasebe usulü, mezarlıklar ve gıda maddeleri gibi belediyelerle ilgili tüzükler.
• Etiket tarife ve fiyat listeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi, çevre kirliliğini önleme fonu, toptancı halleri, mahalli idareler gibi çeşitli konularla ilgili yönetmelikler
• Hafta tatili, İller Bankası, emlak vergisi, belediye gelirleri, çevre, mahalli idareler, ölçüler ve ayarlar, il idaresi ve il özel idaresi vb. konular ile ilgili mevzuat