Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

Roma Anlaşması, Ankara Anlaşması, Tarımsal Ürünlerin İhracatının Geliştirilmesi ve Tarımsal Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi Fonu, Katma Protokol, Tamamlayıcı Protokol.
İspanya Krallığı ile Portekiz Cumhuriyeti'nin Topluluğa katılmaları ile ilgili Protokoller, Helen Cumhuriyeti'nin Topluluğa katılması ile ilgili Protokoller, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (CECA - AKÇT) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM-AAET) Yetki Alanına Giren Maddeler Listesi ile Tarım Ürünleri Listesi, Avrupa Toplulukları Komisyonu, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile İlgili Birimler Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.
Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  hk. KHK, Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hk. Kanun,  Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliği, Avrupa Toplulukları Komisyonunun Türkiye’de Temsilciliğinin Kurulması Hakkında Kararlar, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin: “Topluluk Programına, Gümrükler 2007 Topluluk Programına, Fiscalis 2003/2007 Topluluk Programına, Halk Sağlığı Eylem Programına, Bilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-içerik), İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programına (IDA)”... v.s. gibi programlara katılması ile ilgili bazı Kanun ve Kararlar.
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar.