Teşvik Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:  

• 637 sayılı Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun Hükmünde Kararname  
• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğler  
• Kalkınma Plan ve Programlarıyla ilgili fihrist  
• Gelir Vergisi Kanunu ile tanınan Teşvikler, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Tanınan Teşvikler, Bina İnşaat Harcı İstisnası, Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Konut İnşaatlarında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Katma Değer Vergisi ertelemesi, Gümrük Vergisi Muafiyeti  
• Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat  
• İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve Tebliğleri, İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı ve ilgili Tebliğler  
• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Turizmi Teşvik Mevzuatının ilgili hükümleri, Fonlarla ilgili Mevzuat, Dış Krediler Kur Farkı Fonu'na ait mevzuat  
• Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Teşviki, Devlet Desteklerinin İzlenmesi, KOSGEB Destekleri, Tarım ve Hayvancılığın Desteklenmesi, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK Destekleri vb. hakkında mevzuat  

Bu yayınımızın elektronik ortamdaki şeklinde, Yatırımların Teşviki, Korunması ve Garanti Edilmesi ile ilgili Anlaşma ve Sözleşmeler de yer almaktadır.