R.Gazete No: 30823

R.G. Tarihi: 6.7.2019

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (II-14.2.b) 1

 

MADDE 1 –30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)'in 21 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    IV/2499F.022 (Sermaye Piyasası Mevzuatı) No.lu belgededir.