R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2018/7)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/5)

 

MADDE 1 –2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)'in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1.