R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,"

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2'deki; gıda üreten işletmeciler Ek-3'teki bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yetkili mercie başvururlar."

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere bu Yönetmeliğin Ek-7'sinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yetkili mercie başvururlar."

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür."

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin "Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler" başlıklı Ek-3'ünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmeleri için taahhütname (Ek-15)"

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5'inde yer alan "GIDA TARIM VE HAYVANCILIK" ibaresi "TARIM VE ORMAN" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin "Gıda İşletmeleri İçin Onay Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler" başlıklı Ek-7'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8'inde yer alan "GIDA TARIM VE HAYVANCILIK" ibaresi "TARIM VE ORMAN" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9'unda yer alan "GIDA TARIM VE HAYVANCILIK" ibaresi "TARIM VE ORMAN" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe Ek-14'ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-15 eklenmiştir.

 

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 4 üncü, 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

----------o----------

  1. Değişiklik Yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4629E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XXI/0560E.443 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.