R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

 

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

 

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA

KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Entegre Devre TopoğrafyalarınınKorunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkralarının (ç) bentleri, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 16 ncımaddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/3387E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  FM/5846E.165 (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı),

   

  No.lu belgelerdedir.