R.Gazete No: 30829

R.G. Tarihi: 12.7.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI

HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/19)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 – 18/6/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ithalatçılar tarafından serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.''

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    V/976F.3866 İthalat Mevzuatı),

     

    BL/222F.295 (Bilişim Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.