Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 186

31 Ocak 2019

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ


31.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30672 R.G. Tarihi: 31.1.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILAR ...
30 Ocak 2019

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik


30.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30671 R.G. Tarihi: 30.1.2019 Adalet Bakanlığından: KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kaps ...
30 Ocak 2019

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik


30.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; konkordato talebine eklenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30671 R.G. Tarihi: 30.1.2019 Adalet Bakanlığından: KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan ...
30 Ocak 2019

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 681)


30.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30671 R.G. Tarihi: 30.1.2019 Karar Sayısı: 681 Karar Tarihi: 29.1.2019 Ekli "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl ...
30 Ocak 2019

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


30.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30671 R.G. Tarihi: 30.1.2019 Kanun No. 7162 Kabul Tarihi: 18/1/2019 MADDE 1 – ...
30 Ocak 2019

7163 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


30.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile; 14/7/2004tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapılmıştır.
SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 R.Gazete No: 30671 R.G. Tarihi: 30.1.201 ...
29 Ocak 2019

Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2018/52)


29.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 30670 R.G. Tarihi: 29.1.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/52) ...
29 Ocak 2019

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ


29.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; domates salçası ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30670 R.G. Tarihi: 29.1.2019 Ticaret Bakanlığından: BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam ...
29 Ocak 2019

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2018 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/53)


29.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekinde yer alan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2018 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30670 R.G. Tarihi: 29.1.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2018 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜ ...
29 Ocak 2019

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2019/2)


29.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2019 yılında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller yeniden belirlenmiştir.
R.Gazete No: 30670 R.G. Tarihi: 29.1.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ İLE SERTİFİKA BEDELLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA ...