R.Gazete No: 30734

R.G. Tarihi: 3.4.2019

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE

İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 119/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Genel Müdür gerekli göreceği ilave bilgileri ve belgeleri talep etmeye yetkilidir. Genel Müdür tarafından istenecek ilave bilgileri ve belgeleri altmış gün içinde tamamlamayanların işlem yapma başvuruları düşer."

 

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Borsa Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, Genel Müdür tarafından KMKTP'de işlem yapma yetkisi verilenlerin yetkisi tedbiren ya da geçici olarak kaldırılabilir veya Yönetim Kurulu tarafından iptal edilebilir."

"(4) İşlem yapma yetkisi verilenlerin yazılı talebi üzerine Genel Müdür kararı ile bu yetkileri geçici olarak kaldırılabilir. Konuya ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5291E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    IV/2499E.391 (Sermaye Piyasası Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.