R.Gazete No: 30775

R.G. Tarihi: 15.5.2019

Karar Sayısı: 1107

Karar Tarihi: 14.5.2019

 

Ekli "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23/A maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu île İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23/A maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 23/4/2008 tarihli ve 2008/011/01" ibaresi "Avrupa Birliği Konseyi'nin 22/5/2017 tarihli ve 2017/C 189/03" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 18/12/2006 tarihli ve 2006/962/EC" ibaresi "Avrupa Birliği Konseyi'nin 22/5/2018 tarihli ve 2018/089/01" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan "5544 sayılı Kanun kapsamındaki yeterlilikler" ibaresi "Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler" şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" ibaresi "Yükseköğretim Kalite Kurulu" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı" ibaresi "Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek ilgili Bakan Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a)Millî Eğitim Bakanlığından tamamı genel müdür olmak üzere beş üye.

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca biri Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kumlu üyelerinden, biri görevdeki rektörlerden, ikisi Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndaki Yükseköğretim Kumlu üyeleri arasından belirlenecek dört üye ile Yükseköğretim Kummlan Ulusal Öğrenci Konseyinin belirleyeceği bir üye."

 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "5544 sayılı Kanunun 27 nci" ibaresi "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar île Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 259 uncu" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    B/1475E.832 (İş Hukuku Mevzuatı),

     

    XXX/5441E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.