R.Gazete No: 30776

R.G. Tarihi: 16.5.2019

 

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

 

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNDE YER ALACAK

YETERLİLİKLERİN KALİTE GÜVENCESİNİN SAĞLANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23/A maddesi ile 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 23/4/2008 tarihli ve 2008/C111/01" ibaresi "Avrupa Birliği Konseyi'nin 22/5/2017 tarihli ve 2017/C189/03" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Meslekî Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler için Kurum,"

 

MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5786E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    B/1475E.843 (İş Hukuku Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.