R.Gazete No: 30763

R.G. Tarihi: 3.5.2019

Karar Sayısı: 1028

Karar Tarihi: 2.5.2019

 

Ekli "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 17/3/2014 tarihli ve 2014/6124 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı."

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Başkan tarafından görevlendirilmesi halinde Kurum adına dava açılması ve suç duyurusunda bulunulması gibi yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek."

"d) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borç ilişkilerinden kaynaklanan hukuki işlemleri yürütmek."

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k), (l) ve (m) bentleri madde metninden çıkarılmış, (ş) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (t) bendi eklenmiş ve mevcut (t) bendi (u) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"a) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak."

"t) Kurul tarafından verilen idarî para cezalarının tahsil, takip ve Hukuk Dairesi Başkanlığının görev alanı dışında kalan kesinleşmeye ilişkin işlemlerini yapmak."

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi madde metninden çıkarılmıştır.

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

"Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 15/A- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun geleceğe yönelik bilişim altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirlemek, bu kapsamda gelişme planları hazırlamak ve bu planları hayata geçirmek.

b) Gelişen yazılım teknolojilerini takip etmek, bu doğrultuda mevcut yazılım projelerini revize etmek, yazılımlarda standardizasyon ve uyumluluğu sağlamak.

c) Hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak kurumsal hizmetlerin yazılım altyapısını oluşturmak.

ç) Kurumun diğer kamu kurumları ile bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım ve standartları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Veri ambarları ve veri madenciliğine ilişkin teknolojik altyapıyı hizmet birimleriyle işbirliği içerisinde kurmak, yönetmek, toplanan verilerin analizi ve raporlanması için gerekli
yazılım altyapısını oluşturmak.

e) Kurumsal veri tabanlarının tasarımı, performansının izlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

f) Kurumsal web sitesi ve intranet bilgi portalının tasarım ve içerik planlamasını yapmak ve işletimini sağlamak.

g) Elektronik Belge Yönetim Sisteminin işlerliğini takip etmek, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve entegrasyon gereksinimlerini yerine getirmek.

ğ) Kurumsal Kaynak Planlama Sisteminin işlerliğini takip etmek, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve entegrasyon gereksinimlerini yerine getirmek.

h) Kurumun, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak kurulmasını sağlamak ve bu sistemin sağlıklı işletilmesi için gerekli olan dokümanları hazırlamak ve güncellemek.

ı) Kurumda ve Kurumun sorumluluk alanına giren kritik altyapı işletmelerinde Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibinin oluşturulmasını ve bunların işlerliğini sağlamak, sektörün siber güvenlik konularında ihtiyaçlarının belirlenebilmesi amacı ile gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak.

i) Hizmet birimlerinden gelen, donanım ve kurumsal yazılımlara yönelik talepleri ve arıza bildirimlerini değerlendirmek, tespit edilen sorunları gidermek.

j) Kuruma ait binalarda hizmet veren sunucu, depolama, ağ ve güvenlik ekipmanları ile bu sistemlere bağlı olan tüm donanımların sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, veri yedekleme ve felaket kurtarma prosedürlerine ilişkin çalışmalar yapmak.

k) Kurum e-posta hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak.

l) Kurum hizmetlerinde kullanılacak bilişim ekipmanlarının temini sürecinde hizmet birimleri ile koordineli olarak görüş ve önerilerde bulunmak.

m) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

 

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5193E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    EM/3154E.516 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.