R.Gazete No: 30761

R.G. Tarihi: 1.5.2019

Karar Sayısı: 1013

Karar Tarihi: 30.4.2019

 

Bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılması ve bazı mallara uygulanacak Özel tüketim vergisi oran ve tutarları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/4/2019 TARİHLİ VE 1013 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ


KARAR 1

 

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;

a) Ekli (1) sayılı listesinin 12 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,"

b) Ekli (II) sayılı listesinin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 5 inci sırasında yer alan "perde" ibaresinden sonra gelmek üzere "(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2– 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranlan ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

VergiOranı (%)

AsgariMaktuVergiTutarı (TL)

MaktuVergi Tutarı(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,2679

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün verine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,2679

0.4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00,00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,2679

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,2679

0,4200

 

MADDE 3– 4760. sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL'yi aşmayanlar

25

– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL'yi aşıp, 1,500 TL'yi aşmayanlar

40

– Diğerleri

50

 

 

MADDE 4– 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 120.000 TL'yi aşanlar için

3.000

 

MADDE 5– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

----------o----------

-

 

 

 1. Değişiklik yapılan Karar;

   

  KDV/3065D.033 (Katma Değer Vergisi Mevzuatı),

   

  II/2985D.100 (Kooperatifler ve Toplu Konutlar Mevzuatı),

   

  G2/0474D.153 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli),

   

  OTV/4760A.010 (Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı),

   

  V/2976C.061 (İthalat Mevzuatı),

   

  G2/0474C.048 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli),

   

  XXX/4760A.10 (T.C. Külliyatı),

   

  GV/0193D.142 (Gelir Vergisi Mevzuatı),

   

  KV/5520D.223 (Kurumlar Vergisi Mevzuatı),

   

  OTV/4760D.122 (Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı),

   

  KDV/3065D.064 (Katma Değer Vergisi Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.