R.Gazete No: 30814

R.G. Tarihi: 27.6.2019

Karar Sayısı: 1244

Karar Tarihi: 26.6.2019

Ekli "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE

KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK

MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR 1

 

MADDE 1-13/09/2018 tarihli ve 90 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esasların 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yurt içinden" ibaresi "yurtiçinden veya yurtdışından" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Usul ve Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Usul ve Esaslar; orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele kapsamında orman yangınlarını söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği süreyle, can, mal ve ormanların güvenliği ile ilişkili olduğuna ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veyahut ormanların korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Genel Müdürlük envanterinde bulunan hava araçları ve uçuş ekibinin eğitim, bakım, modernizasyon, teçhizat, işletme ve idameye yönelik yurtiçi/yurtdışı mal ve hizmet alımlarını kapsar."

 

MADDE 3- Aynı Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Harcama Birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

ç) Harcama Yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini,

d) Hizmet: Orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele sırasında ihtiyaç duyulan ulaşım, iş makineleri ve araçların acil olarak yapılması
gereken bakım ve onarımları ile Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki hava araçları ve uçuş ekiplerinin, yer hizmetleri ile hava araçlarının emniyetle uçurulmasına ve idamesine yönelik yurtiçi/yurtdışından alınması gereken her türlü hizmetleri,

e) Hizmet sunucusu: Orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele sırasında ihtiyaç duyulan hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişileri,

f) İdame: Hava aracının uçurulması maksadıyla; hava araçlarının uçurulmasına yönelik kullanılan teçhizatların abonelikleri ve yenilenmesi ile uçuş ekibinin mesleki yeterliliklerinin
idame ettirilmesine yönelik hizmet alımlarını,

g) İdare: Orman Genel Müdürlüğü ve orman işletme müdürlüklerini,

ğ) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

h) Mal: Orman yangınlarının söndürülmesinde ve soğutulmasında acil olarak ihtiyaç duyulan yangın söndürme malzemeleri, söndürme ve soğutma çalışmalarına katılanlara verilmesi gereken iaşe, koruyucu giyim eşyaları, akaryakıt, mücadele sırasında arızalanan araçların ve iş makinelerinin yedek parçalan ile Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki hava araçlarının yurtiçi/yurtdışı akaryakıt alımlarını,

ı) Modernizasyon: Envanterde mevcut olan mal veya yazılımların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak araştırma ve/veya geliştirme yoluyla kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını,

i) Orman yangını: Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan, yanabilen canlı ve cansız bütün varlıkları yakarak yok eden ateşi,

j) Satın alma görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilmiş kişi veya kişileri,

k) Teçhizat: Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki hava araçlarının emniyetle uçurulmasına yönelik; hava araçları ve personel için gerekli malzemelerini,

ifade eder."

 

MADDE 4- Aynı Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Orman yangınlarının meydana gelmesi ile birlikte düzenlenen "Yangın Haber Formu'na (Örnek 1) bağlanmak suretiyle yangınla mücadele kapsamında, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının yurt içinden, hava araçlarının operasyonlarına yönelik olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında ise yurt içi veya yurt dışından tedarik edilmesinde doğrudan temin yöntemi kullanılır."

 

MADDE 5- Aynı Usul ve Esasların 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak Genel Müdürlük envanterindeki hava araçlarına yönelik yapılan mal ve hizmet alımlarında Yangın Haber Formu ile Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Acil Mal/ Hizmet Talep Formu aranmaz."

 

MADDE 6- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7- Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    XII/2886D.545 (İhale Mevzuatı) No.lu belgededir.