R.Gazete No: 30814

R.G. Tarihi: 27.6.2019

 

Karar Sayısı: 1238

Karar Tarihi: 26.6.2019

Ekli "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fikraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bu mallar üzerinde inşaat, hafriyat, tadilat, orman yetiştirme veya kesmek gibi hususlar 9 uncu maddenin 8, 9 ve 10 uncu bentleri hükümlerine tabidir. Özel güvenlik bölgelerinde 9 uncu maddenin 8, 9 ve 10 uncu bentlerinde belirtilen görevleri yapmaya yetkili makam, bu bölgeler için valilik bünyesinde kurulan özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonu olup, bu bentlerde belirtilen hükümler yetkili komutanlığın görüşü alınarak bu komisyon tarafından yürütülür.

(3) Bu bölgeler içinde kalan ve kamulaştırılmasına gerek duyulmayan mallar, ilgisine göre yetkili komutanlık veya özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonunca tespit edilir."

 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/1457E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.