R.Gazete No: 30887

R.G. Tarihi: 13.9.2019

Kararname Numarası: 46

Karar Tarihi: 12.9.2019

 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BAKANLIKLARA BAĞLI,

 İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

 DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 1

 

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 353 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 353- (1) Sağlık Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur."

 

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yurtdışı teşkilatı

MADDE 371/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir."

 

MADDE 3- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 506 ncı maddesinin birinci fıkrasına "homeopatik tıbbî ürünler" ibaresinden sonra gelmek üzere ", insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 665 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Başkanlık, görev alanıyla ilgili olarak farklı illerde Yönetim Kurulu kararıyla enstitüler, araştırma merkezleri ve benzeri birimler açabilir; merkezin ve mevcut birimlerin yerini değiştirebilir."

 

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 666 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "ödüller" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve burslar" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 668 inci maddesinin birinci fıkrasına "iki enstitü" ibaresinden önce gelmek üzere "Başkanın seçeceği" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) TÜSEB'de, 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir."

 

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Kararname;

     

    XXX/0001CK.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XXX/0002CK.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.