R.Gazete No: 30861

R.G. Tarihi: 17.8.2019

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

 

ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE

SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –3/11/2013 tarihli ve 28810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 29 uncu maddesine, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 653 üncü ve 796 ncı maddelerine ve 10/3/1954 tarihli ve 6368 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5088E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XVI/1593E.943 (Sağlık Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.