R.Gazete No: 30852

R.G. Tarihi: 4.8.2019

Ticaret Bakanlığından:

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/25)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/1/2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6301.40 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri", 6301.90 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri" ile 6001.10.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu ve 6001.92 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat"lara (battaniye) yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Battaniye: 6301.40 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri", 6301.90 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri" ile 6001.10.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu ve 6001.92 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat"ları,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti'ni,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

 

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek'te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) ile yürürlükte olan ÇHC menşeli battaniye ürününe yönelik dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde sona ermesine karar verilmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK:

2019/25 SaYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE DAİR BİLGİLENDİRME RAPORU

1. soruşturmaya ilişkin GEnel BİLgi ve işlemler

1.1 Mevcut önlem ve soruşturma geçmişi

(1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 6301.40 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan "Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri" ile 6301.90 GTP altında sınıflandırılan "Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri"ne yönelik8/12/2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/14) ile 4 ABD Doları/kg tutarındadampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 21/7/2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14) ile 2002/14 sayılı Tebliğin 23 üncü maddesi değiştirilerek 6001.10.00.00.11 ve 6001.92 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı olan "Yalnız, tekrar eden pano baskı yapılmış ve söz konusu pano baskıdan kesilerek battaniye elde edilebilen, rulo veya kesilmiş halde olanların havlı olanları" da önlem kapsamına alınmıştır.

(3) 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/21)ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) ile 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/27) ile 6001.10.00.00.11 ve 6001.92 GTP'lerinde yer alan ürünlerin madde isimleri "Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat" olarak değiştirilerek meri önlemin devam etmesine karar verilmiştir.

(4) Yürürlükteki önlemin sona ermesinden önce, yerli üretim dalı tarafından önlem konusu ürüne yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulması üzerine, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/12) ile başlatılan NGGS, 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) ile sonuçlandırılarak uygulamanın mevcut biçimiyle devam etmesine karar verilmiştir.

1.2 Soruşturma

(1) Özerdem Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Özerdem) ve Altınsar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Altınsar) önlemin uygulamadan kalkması halinde incelemeye konu üründe dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olduğu iddiasını ortaya koyarak 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi ile 35 inci maddesi temelinde mezkûr üründe ÇHC için bir NGGS açılması hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmuş olup, bu başvuru Mink Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından desteklenmiştir.

(2) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS başlatılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiş olup, 12/1/2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) ile başlatılan, T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen NGGS tamamlanmıştır.

1.3 Yerli üretimin temsil niteliği

(1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri uyarınca, başvuruda bulunan yerli üretici Özerdem ve Altınsar firmalarının yerli üretim dalını temsil etme niteliğine haiz olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda, anılan firmalar raporun ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

1.4 Soruşturma ve gözden geçirme dönemi

(1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1/1/2018- 31/12/2018 arasındaki dönem soruşturma dönemi; zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2016-31/12/2018 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

1.5 İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen ÇHC'de mukim üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye'de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturma konusu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC'nin Ankara'daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve soru formu gönderilen ithalatçılardan bir ithalatçı firma soru formunu öngörülen sürede yanıtlamıştır.

(6) Soruşturma konusu ülkeden üretici/ihracatçı soru formunu ise yanıtlayan firma olmamıştır.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim raporu ÇHC'nin diplomatik misyonuna, işbirliğinde bulunan ithalatçı firmalar ile yerli üreticilere iletilmiştir.

(8) Nihai bildirim sonrasında, ilgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla 19/6/2019 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.6 Yerinde doğrulama incelemesi

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Özerdem ve Altınsar firmaları nezdinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

2. Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

2.1 Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

(1) Soruşturma konusu ürün, 6301.40 GTP'li "Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri", 6301.90 GTP'li "Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri" ile 6001.10.00.00.11 ve 6001.92 GTP'li "Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat"dır.

(2) Soruşturma konusu battaniye üretiminde temel hammadde olarak sentetik veya suni liflerden iplikler kullanılabilmektedir. Soruşturma konusu üründe talep dönem dönem değişebilmekte olup, çoğunlukla polyester ve akrilik sentetik liflerden mamuller talep edilmektedir. Soruşturma konusu battaniye üretimi %100 polyester veya %100 akrilik iplikten gerçekleştirilebildiği gibi çeşitli oranlarda diğer liflerle karışımından üretilen ipliklerden de mamul elde edilebilmektedir. Bununla birlikte, ürünün farklı ebatları mevcut olmakla birlikte, genel olarak tek kişilik battaniye (155´210, 160cm´220cm), çift kişilik battaniye (200cm´240cm, 220cm´240cm), çocuk battaniyesi (100cm´105cm, 105cm´120cm, 110cm´120cm) üretilmekte olup, üreticilerin bu ebatları çeşitlendirmesi mümkündür. Soruşturma konusu ürün ağırlıklı olarak 300 gram/m2 ile 800 gram/m2 ağırlıklarında üretilmektedir.

(3) Ürünün üretim süreci genel olarak dokuma, baskı ve konfeksiyon bölümü olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İplik öncelikli olarak, çözgü dokuma tezgahında dokuma işlemine tabi tutulmaktadır. Dokuma işlemi sona eren battaniyeler baskı makineleri aracılığıyla boyanarak istenen renk ve desen verilmektedir. Renk ve desen verilen battaniyeler buharlama, yıkama, kurutma, şardon (tüylenme), fırçalama, makaslama ve apreleme işlemlerinden geçirilerek konfeksiyon ürünü haline getirilmektedir. Battaniyeler, kontrol işlemine tabi tutulduktan sonra paketlenerek stok olarak sevkiyata hazır hale gelmektedir.

(4) Soru formunu yanıtlayan firma tarafından, soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün kullanım alanları, tipleri ve tüketici tercihi gibi özelliklerinin benzerlik gösterdiği, ancak soruşturma konusu ürün grubunda yer alandokuma veya örme suretiyle elde edilen taklit kürklerden elde edilen battaniyenin iç piyasadan teminin zor olduğu, ithal ürünün fiyatının yerli ürüne nazaran düşük olduğu ve rekabetçi yapının korunabilmesini teminen ithalat gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

(5) Soruşturma sırasında, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satışa sunulan ürünün teknik ve fiziki özellikleri, temel kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.

(6) Söz konusu hususlar çerçevesinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün,esas soruşturmada ve daha önceki NGGS'lerde olduğu gibi, benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

(7) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.

2.2.Ürünün ithalinde uygulanan gümrük vergisi ve diğer yükümlülükler

(1) Başvuru konusu ürün için 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde ÇHC için uygulanan gümrük vergisi oranı 6301.40 ve 6301.90 GTP'de yer alan ürünler için %12, 6001.10.00.00.11 ve 6001.92.00.00.00 GTP'de yer alan ürünler için ise %8 seviyesindedir. Diğer taraftan, söz konusu ürüne yönelik %8 ve %18 KDV uygulaması mevcuttur.

(2) Ayrıca, 21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında 6301.40 ve 6301.90 GTP'lerde sınıflandırılan battaniyelerde %20, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında ise "Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat"ın ÇHC'den ithalatında birim fiyat üzerinden ödenecek tutar asgari 1,25 ABD Doları/Kg, azami 4,25 ABD Doları/Kg olmak üzere %20 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmaktadır.

3. Dampingin DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELME İHTİMALİ

3.1 Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi hususu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 1.4 numaralı başlık altında belirtildiği üzere 1/1/2018-31/12/2018 dönemi soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

3.2 Dampingin devam edip etmediği

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) ÇHC'den herhangi bir üretici/ihracatçıdan işbirliği olmadığından eldeki mevcut veriler kullanılmıştır. Normal değer olarak, yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları veya olması gereken satış fiyatı ile ithalat istatistiklerinden elde edilen ÇHC'nin Türkiye'ye ithal birim fiyatları karşılaştırıldığında, soruşturma döneminde damping tespit edilememiştir.

3.3 Damping yeniden meydana gelme ihtimali

(1) Önlemin yürürlükten kalkması halindedampingin yeniden meydana gelme ihtimali analiz edilmiştir. Bunun için, orijinal soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin yürürlükten kalması durumundaki muhtemel damping marjı ve önlem uygulayan diğer ülkeler incelenmiştir.

a) Muhtemel damping marjları

(1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda oluşacak muhtemel damping araştırılmıştır. Soruşturma konusu ülkede yerleşik firmalar işbirliğinde bulunmamışlardır. Bu kapsamda, soruşturma konusu ülkenin geneline şamil biçimde, ÇHC'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği ihracatın fiyatı ile yerli üreticinin ticari maliyetine makul kar eklemek suretiyle oluşturulmuş normal değer karşılaştırılmıştır.

(2) Damping önleminin mevcut olmadığı piyasa koşullarında soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatlarının eğilimi dikkate alınarak ÇHC'nin üçüncü ülkeye gerçekleştirdiği CIF ihraç fiyatı esas alınmıştır. Bu amaçla Türkiye'ye coğrafi açıdan yakın olan; ülkemizle bu üründeki tüketim eğilimleri benzer nitelik taşıyan ve ÇHC'nin toplam battaniye ihracatında %1 ve üzerinde paya sahip olarak temsili haiz ülkeler arasında bulunan İran İslam Cumhuriyeti'ne (İran) ÇHC'nin 2018 yılındaki ihracatında oluşan fiyatları değerlendirmeye alınmıştır.

(3) ÇHC'nin Dünyaya ihracatında oluşan fiyatların ortalamasının (4,69 $/Kg) altında yer alan İran'a ihraç fiyatı (3,51 $/Kg) temel alınarak gerçekleştirilen hesaplama çerçevesinde muhtemel damping marjının soruşturma döneminde mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

b) Diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan damping önlemleri

(1) Soruşturma konusu ülkeye diğer ülkeler tarafından uygulanan damping önlemleri, damping soruşturmaları mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın Türkiye'ye yönelip yönelmemesinin incelenmesi bakımından önem arz etmektedir.

(2) Bu çerçevede, Mısır, Meksika ve Brezilya (önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması) tarafından ÇHC menşeli battaniye ithalatına karşı halihazırda damping önlemi uygulanmaktadır.

c) Önlem konusu ülkenin ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları

(1) Önlem konusu ülkenin ihracat kabiliyeti ve fiyat seviyelerini görmek için, Uluslararası Ticaret Merkezi (InternationalTrade Center) verileri kapsamında incelenmiştir. Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından sağlanan verilerin birimi ülkelere göre "adet" veya "ton" olarak değişmekte, ulusal veri kaynaklarıyla uyumsuzluk gösterebilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki değerlendirmelerde bahse konu kısıtlar da göz önünde bulundurulmuştur.

(2) Soruşturma konusu ülke ÇHC'nin dünya geneline gerçekleştirdiği ihracat gözden geçirme dönemiboyunca miktar bazında dalgalı bir seyir göstererek 2016 yılında 570 bin ton (2,96 milyar ABD Doları), 2017 yılında 737 bin ton (3,24 milyar ABD Doları), 2018 yılında ise 691 bin ton (3,24 milyar ABD Doları) seviyesinde kaydedilmiştir. Bu çerçevede, ÇHC'nin söz konusu ürünün dünya geneli ihracatının 2016 ve 2017 yıllarında %80'ini, 2018 yılında ise %83'ünü gerçekleştirerek dünya sıralamasında ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

(3) ÇHC'nin dünya geneline yaptığı ürün ihracatının ortalama birim fiyatları hesaplanmıştır. Buna göre ithalatın ortalama birim fiyatları incelenen yıllar itibarıyla dalgalı bir seyir göstererek 2016 yılında 5,20 ABD Doları/Kg, 2017 yılında 4,40 ABD Doları/Kg, 2018 yılında ise 4,69 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(4) Soruşturma konusu ülkenin başlıca üçüncü ülkelere gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatı ise 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4,90 ABD Doları/Kg, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 ABD Doları/Kg, Suudi Arabistan'a 3,90 ABD Doları/Kg, Pakistan'a 3,62 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

3.4 Dampingin yeniden meydana gelmesinin değerlendirilmesi

(1) Soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalatın soruşturma döneminde dampingli olmadığı,

(2) Soruşturma dönemindeki muhtemel damping belirlemesinin negatif olduğu,

(3) ÇHC'nin dünya ihraç fiyatı ortalamasının yerli üretim dalının hem iç piyasa hem de ihracat ortalamasının üstünde olduğu,

(4) İncelenen verilerin geçerliliğini sürdürmesi halinde, önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı tespit edilmiştir.

4. ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

4.1 Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde, zararın devam edip etmediği ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimi, dampingli ithalatın fiyatları ve bu fiyatların yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini görmek için fiyat kırılması ve baskısı ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri gözden geçirme dönemi olan 01/01/2016-31/12/2018 dönemi için incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

4.2 İthalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) Soruşturma konusu battaniyelere ilişkin genel ithalat istatistikleri incelendiğinde, ithalatın incelenen yıllar içerisinde sürekli düşüş göstererek 2016 yılında 304 bin kg (2,93 milyon ABD Doları), 2017 yılında 196 bin kg (1,92 milyon ABD Doları), 2018 yılında ise 183 bin kg (1,38 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Yukarıdaki veriler çerçevesinde söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatı hesaplanmış olup, buna göre, soruşturma konusu battaniye ithalatının 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ortalama birim fiyatı sırasıyla 9,64 ABD Doları/kg, 9,82 ABD Doları/kg ve 7,55 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

4.3 Soruşturma konusu ülkeden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) Soruşturma konusu battaniyelerin ÇHC'den ithalatı 2016-2018 döneminde sürekli düşüş göstererek, 2016 yılında 64 bin kg (791 bin ABD Doları), 2017 yılında 56 bin kg (679 bin ABD Doları), 2018 yılında ise 35 binkg (432 bin ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı miktar bazında incelendiğinde,2016-2018 döneminde ÇHC menşeli ithalatın payının sırasıyla %21, %29 ve %19 seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(3) ÇHC menşeli ürün ithalatının ortalama birim fiyatı 2016 yılında 12,32 ABD Doları/Kg, 2017 yılında 12,06 ABD Doları/Kg, 2018 yılında ise 12,43 ABD Doları/Kg seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.

4.4 Diğer ülkelerden gerçekleşen ithalatın mutlak gelişimi

(1) Önleme konu ürüne ilişkin diğer ülkelerden gerçekleşen ithalat istatistikleri incelendiğinde, ürünün 2016 yılında 240 bin kg (2,13 milyon ABD Doları), 2017 yılında 139 bin kg (1,24 milyon ABD Doları), 2018 yılında ise 148 bin kg (953 bin ABD Doları)olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Buna göre ithalatın ortalama birim fiyatları incelenen yıllar itibarıyla düşüş göstermiş ve sırasıyla 8,93 ABD Doları/kg, 8,91 ABD Doları/kg ve 6,41 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

4.5 İthalatın nispi gelişimi

(1) Önleme tabiürünün yurtiçi tüketimi soruşturma dönemi için başvuruda bulunan firmaların yurt içi satış miktarları ile aynı dönem içinde gerçekleşen genel ithalat miktarlarının toplanması sonucunda bulunmuştur. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanarak ithalatın nispi gelişimi incelenmiştir. İncelenen veriler 2016 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Bu çerçevede söz konusu ürünün yurtiçi tüketimi 2016 yılında 100 birim, 2017 yılında 121 birim, 2018 yılında ise 120 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın pazar payı ise gözden geçirme dönemi boyunca sürekli azalış göstermiştir. 2016 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2017 yılında 72 birime, 2018 yılında ise 45 birime gerilemiştir.

(4) Diğer ülkeler menşeli ithalatın 2016 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi dalgalı bir seyir göstererek 2017 yılında 48 birim, 2018 yılında ise 52 birim olarak gerçekleşmiştir.

(5) Bununla birlikte, yerli üretim dalının 2016 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi,2017 ve 2018 yıllarında ise 101 birim olarak gerçekleşmiştir.

4.6 Fiyat kırılması ve fiyat baskısı

(1) Fiyat kırılması ve baskısı hesabında TÜİK verileri temel alınmıştır. Fiyat kırılması, dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması hesabında, ÇHC'den gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline 2016 yılı için %12 gümrük vergisi ile % 2 oranında gümrükleme masrafı, 2017 yılı ve 2018 yılı için ise %12 gümrük vergisi ve %20 ilave gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama iç piyasa satış fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) Fiyat baskısı ise, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı hesabında, soruşturma konusu ülkeden soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı yukarıda açıklanan şekilde bulunmuştur. Elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ticari maliyetine makul kar eklenerek hesaplanan satış fiyatı ile mukayese edilerek başvuru konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının ortalama iç piyasa satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmiştir.

(3) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının, yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını incelenen dönemde kırmadığı ve yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altına almadığı görülmektedir.

4.7 Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri (reel fiyatlarla)

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, başvuru sahibi firmaların 2016-2018 yılları verileri esas alınması suretiyle incelenmiştir. Diğer taraftan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için on iki aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (kko)

(1) Yerli üretim dalınınşikayet konusu ürün için 2016 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, incelenen dönem içerisinde dalgalı bir seyir göstererek, 2017 yılında 121'e yükselmiş, 2018 yılında ise 107 seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe 2016 yılında 100 birim kabul edilen kapasite miktar endeksi incelenen dönem içerisinde artış göstererek 2017 yılında 123 birim, 2018 yılında ise 149 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Kapasite kullanım oranı endeksi ise azalan bir seyir izleyerek, 2016 yılında 100 birim, 2017 yılında 98 birim, 2018 yılında ise 72 birim olarak gerçekleşmiş olup, KKO'ndaki azalışın kapasite miktarındaki artıştan kaynaklandığı görülmektedir.

b) Yurtiçi ve yurtdışı satışlar

(1) Yerli üretim dalınınsoruşturma konusu ürün için 2016 yılında 100 olarak kabul edilen yurtiçi satış miktarı endeksi 2017 yılında 123 birime yükselmiş, 2018 yılında ise 121 birim olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurtiçi satış hasılası endeksi ise artış göstererek sırasıyla 100, 119 ve 122 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının 2016 yılında 100 birim olan yurtdışı satış miktarı endeksi, artış göstererek 2017 ve 2018 yıllarında 131 birim olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı satış hasılası endeksi ise aynı yıllarda sırasıyla 100, 106 ve 123 olarak gerçekleşmiştir.

c) Fiyatlar ve fiyatları etkileyen unsurlar

(1) Yurt içi birim satış fiyatı endeksi 2016 yılında reel olarak 100 birim kabul edildiğinde, 2017 yılında 97 birime gerilemiş, 2018 yılında ise tekrar 100 birime yükselmiştir.

(2) Fiyatları belirleyici temel unsurun maliyet olduğu, fiyatlardaki değişim maliyet azalış ve artışına benzer bir eğilim göstermekle birlikte, özellikle 2018 yılında fiyatlardaki artışın maliyet artışının altında kaldığı görülmektedir.

(3) İncelenen dönem içerisinde değer bazında yurt içi satış toplam hasılasının arttığı; ancak söz konusu artışın yurtiçi birim fiyatlarına aynı yönde yansımadığı görülmektedir.

ç) Maliyetler ve kârlılık

(1) Yerli üretim dalının birim sınai maliyet endeksi incelenen dönemde dalgalı bir seyir göstererek; 2016 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2017 yılında 98 birim, 2018 yılında ise 107 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının ilgili üründe birim ticari maliyet endeksi 2016 yılında 100 birim kabul edildiğinde, dalgalı bir seyir göstererek reel olarak 2017 yılında 95 birime gerilemiş, 2018 yılında ise 106 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe ticari maliyetleri ve yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi satışlardan birim kârlılık endeksi 2016 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, dalgalı bir seyir göstererek, 2017 yılında 113 birime yükselmiş, 2018 yılında ise 66 birim olarak gerçekleşmiştir.

(4) Yurtdışı satışlardan birim karlılık endeksi ise 2016 yılında 100 birim, 2017 yılında 51 birim olarak gerçekleşmiş, 2018 yılında ise 66 birime yükselmiştir.

(5) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe toplam birim kârlılığı ise 2016-2018 yıllarında sırasıyla 100, 106 ve 66 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Verimlilik

(1) Üretimde çalışan işçi başına üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2016 yılında 100 birim iken 2017 yılında 97 birim, 2018 yılında ise 91 birim olarak gerçekleşmiştir.

e) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründen sağladığı reel nakit akışı endeksi (satış hasılası-üretim maliyeti+ amortisman) 2016 yılında 100 iken, 2017 yılında 134 birime yükselmiş, 2018 yılında ise 54 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) Stoklar

(1) Soruşturma konusu ürünün stok miktarı endeksi incelenen dönemde artış göstermiş olup, 2016 yılı 100 birim kabul edildiğinde, 2017 yılında 112 birime, 2018 yılında ise 230 birime yükselmiştir.

(2) 2016-2018 yıllarında stok çevrim hızı endeksi ise dalgalı bir seyir izleyerek sırasıyla, 100, 109 ve 53 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan doğrudan işçi sayısı dalgalı bir seyir izleyerek 2016 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 125 birime yükselmiş, 2018 yılında ise 118 birim olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Ücretler

(1) 2016 yılında 100 birim olarak kabul edilen aylık brüt işçi ücreti endeksi incelenen yıllarda reel olarak düşüş göstermiş; 2016 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 96 birime gerilemiş ve 2018 yılında 90 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bilanço aktiflerinin toplamına ilişkin 2016'da 100 birim olduğu kabul edilen endeks, izleyen yıllarda artış göstererek sırasıyla 114 ve 117 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Sermaye artırma yeteneği

(1) 2016'da 100 birim olan yerli üretim dalı özsermaye endeksi, izleyen yıllarda artış göstererek, 2017 yılında 116 birime yükselmiş, 2018 yılında ise 143 birim olarak gerçekleşmiştir.

(i)Yatırımları arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının yenileme yatırımları endeksi 2016-2018 yıllarında dalgalı bir seyir izleyerek, 2016 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2017 yılında 9 birime gerilemiş, 2018 yılında ise 110 birime yükselmiştir.

(2) Yerli üretim dalının tevsi yatırımlar endeksi ise, 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, incelenen dönemde dalgalı bir seyir göstererek, 2017 yılında 274 birim, 2018 yılında ise 133 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Yatırımların geri dönüşü

(1) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Net Kar/Aktif Toplamı endeksi, 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 184 birim, 2018 yılında 79 birim olarak gerçekleşmiştir.

4.8 Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dampinge karşı önlemin varlığında, yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe üretim miktarının 2017 yılına göre gerilediği görülmektedir.

(2) Yerli üretim dalının yurt içi satışlarında miktar ve tutar olarak 2016 baz yılına göre iyileşmeler gözlemlenmiştir. Yurt dışı satışlarının ise miktar bazında 2017 ve 2018 yıllarında sabit kaldığı görülmektedir.

(3) Yerli üretim dalının ticari maliyetindeki artış hızının, yurt içi satış fiyatlarında yaşanan artış hızından daha fazla olduğu, maliyetlerde yaşanan artışın satış fiyatlarında yaşanan artıştan daha fazla olmasından dolayı yerli üretim dalının kârlılığının olumsuz olarak etkilendiği görülmektedir.

(4) Yerli üretim dalının dönem sonu stokları kayda değer seviyede artış gösterirken, stok çevrim hızında ise gerileme yaşanmıştır.

(5) Yerli üretim dalının aktif büyüklüğünde ve öz sermayesinde artış görülürken, tevsi ve yenileme yatırımlarının 2016-2018 yılları arasında dalgalı bir seyir izlediği, ancak 2016 baz yılına göre artış yaşandığı görülmektedir.

(6) Toplam kapasite miktarında yaşanan artışa rağmen, kapasite kullanım oranının önemli ölçüde azalması yerli üretim dalının beklediği üretim artışını sağlayamadığını işaret etmektedir.

(7) Diğer taraftan, ürün istihdamında artış yaşanırken, işçi başına düşen üretim miktarına bağlı olan verimlilik endeksinde ise düşüş kaydedilmiştir.

(8) Bu veriler ışığında, yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde olumsuzluğun devam ettiği anlaşılmaktadır.

4.9 Zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ile yurt içi satışlarının toplanması suretiyle tüketim miktarı hesaplanmıştır. Buna göre, Türkiye benzer mal tüketim değeri 2016 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 120 birime yükselmiş, 2018 yılında ise 106 birim olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı 2016-2018 yıllarında sırasıyla 100, 73 ve 51 birim olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalı ise aynı dönem içerisinde pazar payını korumuştur.

(2) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının incelenen dönemde yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatları üzerinde fiyat kırılması ve fiyat baskısına neden olmadığı tespit edilmiştir.

(3) Yerli üretim dalının üretim, maliyetler, kârlılık, kapasite kullanım oranı gibi temel ekonomik göstergelerinde olumsuzlukların devam etmesine karşın söz konusu olumsuzlukların münhasıran ÇHC menşeli ithalattan kaynaklanmadığı değerlendirilmektedir. Bu açıdan toplam Türkiye pazarı içindeki payı %1'in altında olan ve 2016-2018 döneminde gerileyen, yerli üretim dalı üzerinde fiyat etkisine sahip olmayan ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalı ekonomik göstergeleri üzerindeki tesirinin birincil nitelik arz etmediği söz konusu olumsuzlukların maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtma kabiliyetinde gerileme, makroekonomik gelişmelerdeki genel eğilim başta gelmek üzere diğer etkenlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

(4) Dampinge karşı önlemin varlığında 2016-2018 yıllarında yerli üretim dalının yurt içi ve yurt dışı satışlarında iyileşme yaşandığı görülmektedir. Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretimi ise 2018 yılında 2017 yılına göre bir miktar düşüş kaydetmiş olmakla birlikte, 2016 baz yılına göre artış göstermiştir.

(5) ÇHC'nin de dahil olduğu AB-STA hariç ülkelere yönelik soruşturma konusu ürün için 2016 yılının sonunda %20 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlanması, ÇHC menşeli ithalatın daha da pahalanmasına ve ithalatın standart üründen üst sınıf ürüne kaymasına ve azalmasına neden olduğu anlaşılmaktadır.

(6) Önlemin ve uygulanan %32 oranındaki toplam gümrük vergisi yükünün (%12 gümrük vergisi ve %20 ilave gümrük vergisi) etkisi ile ÇHC menşeli ithalatın azaldığı; söz konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki fiyat etkisinin zarar inceleme döneminde ortadan kalktığı; bu tespit dairesinde yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerde yaşanan olumsuzluklar birincil ve münhasır nedeninin ÇHC menşeli ithalat olmadığı değerlendirilmiştir.

(7) Bu raporun 1.5 inci maddesinde ifade edilen Nihai Bildirime yönelik yazılı görüşler ve Kamu Dinleme Toplantısına katılan ilgili tarafların sözlü ve yazılı görüşleri bütüncül olarak değerlendirilmiştir.

(8) Bu kapsamda, yerli üretim dalı tarafından iletilen görüşlerde kurdaki dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan mali durumun ve stok artışının ekonomik göstergelerde finansal temelde kırılganlık yarattığı ifade edilmiştir.

(9) Bu görüşler bütünlük içinde değerlendirildiğinde, bu bölümde ulaşılan tespitleri geçersiz kılacak veya etkisini önemli ölçüde azaltacak özellik taşımadığı görülmüştür.

(10) Önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

(1) Yukarıdaki hesaplamalar ve bulgular ışığında, yürürlükte bulunan önlemin kalkması halinde dampingin ve zararın devamı ya da yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde sona ermesine karar verilmiştir.

----------o----------