Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 439

25 Nisan 2019

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1010)


25.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı; hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30755 R.G. Tarihi: 25.4.2019 Karar Sayısı: 1010 Karar Tarihi:24.04.2019 Ekli "Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayı ...
24 Nisan 2019

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 14.7.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30754 R.G. Tarihi: 24.4.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA ...
24 Nisan 2019

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (24.4.2019)


24.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30754 R.G. Tarihi: 24.4.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ...
24 Nisan 2019

Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 13.10.2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30754 R.G. Tarihi: 24.4.2019 Dışişleri Bakanlığından: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YURTİÇİ İRTİBAT BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
24 Nisan 2019

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hk.Teb. (Sayı: 2006/1)'de Değ. Yap. Dair Tebliğ (Sayı: 2019/6)


24.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 9.12.2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30754 R.G. Tarihi: 24.4.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞL ...
20 Nisan 2019

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/5)


20.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30751 R.G. Tarihi: 20.4.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
20 Nisan 2019

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik


20.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, borsada faaliyet gösteren aracıların yetkilendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30751 R.G. Tarihi: 20.4.2019 Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ İLE ARACILARIN GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMEL ...
20 Nisan 2019

10 Aralık 1991 Tarihli "EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma" ile Kurulan Ortak Komitenin 6 Nisan 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1009)


20.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de 10 Aralık 1991 Tarihli "EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma" ile Kurulan Ortak Komitenin 6 Nisan 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1009) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30751 R.G. Tarihi: 20.4.2019 Karar Sayısı: 1009 Karar Tarihi:19/04/2019 10 Aralık 1991 tarihli "EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma" ile kurulan O ...
20 Nisan 2019

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik


20.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; deneysel, bilimsel ve eğitsel amaçlar için kullanılacak sucul omurgalı canlıların barındıkları yerlerin genel standartları, bakım ve barınması için genel bölümlerin özellikleri, hayvan refahı biriminin oluşturulması ve görevleri, üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşların yetkilendirilmesi, sucul omurgalı canlıların prosedürlerde kullanılması, çalışan personelin nitelik, yetki ve sorumlulukları ile tutulacak kayıtlar, kuruluşların uyacağı koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30751 R.G. Tarihi: 20.4.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
19 Nisan 2019

Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2019/1, K: 2019/14 Sayılı Kararı


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Esas Sayısı: 2019/1, Karar Sayısı: 2019/14, Karar Tarihi: 14/3/2019 olan karar ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, "sürücünün araç sahibi olmadığı hâl" yönünden iptal edilmiştir.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 ANAYASA MAHKEMES İ KARARI Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Sayısı: 2019/1 Karar Sayısı: 2019/14 Kar ...