Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

06 Aralık 2019

Türkiye'de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye'de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu,Bagaj,Yük ve Posta Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30970 R.G. Tarihi: 6.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA ARAÇLARI İÇİN YOLCU, BAGAJ, YÜK VE POSTA MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKIND ...
06 Aralık 2019

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/48)


6.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; işin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış meslek mensuplarının belirlenmesine ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 30970 R.G. Tarihi: 6.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TE ...
05 Aralık 2019

Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik


5.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Meslekî Yeterlilik Kurumunun ulusal meslek standardı ve yeterlilik çalışmaları, sınav, belgelendirme ve yetkilendirme, eğitim akreditasyon, denetim, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, uluslararası fonlarla desteklenen proje hazırlanması alanlarındaki faaliyetlerinde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerin istisna sözleşmesi ile teknik uzmanlara gördürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30969 R.G. Tarihi: 5.12.2019 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMUNDA GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİN İSTİSNA SÖZLEŞMESİ İLE GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YÖ ...
05 Aralık 2019

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


5.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30969 R.G. Tarihi: 5.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TE ...
05 Aralık 2019

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60)


5.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30969 R.G. Tarihi: 5.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/60) BİRİNC ...
05 Aralık 2019

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2019/70, K: 2019/81 Sayılı Kararı


5.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Anayasa Mahkemesi Kararı ile; 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "Kanal ve frekans kullanım bedelini 42 nci maddeye göre ödemeyen... " ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30969 R.G. Tarihi: 5.12.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Say ısı : 2019/70 Karar Sayısı: 2019/81 Karar Ta ...
05 Aralık 2019

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


5.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30969 R.G. Tarihi: 5.12.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
04 Aralık 2019

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


4.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30968 R.G. Tarihi: 4.12.2019 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan: İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
04 Aralık 2019

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


4.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30968 R.G. Tarihi: 4.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
04 Aralık 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8695 Sayılı KararıR.Gazete No: 30968 R.G. Tarihi: 4.12.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8695 Karar Tarihi: 28/11201 ...