Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2019

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA ...
31 Aralık 2019

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine, b) Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere, ilişkin idari ve teknik usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ...
31 Aralık 2019

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2019) (5.Mük.)


31.12.2019 (5. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (5.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Aralık 2019

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖ ...
31 Aralık 2019

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesindeki İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesindeki İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Rekabet Kurumundan: 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA ...
31 Aralık 2019

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)'nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 22,58 (yüzde yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN ...
31 Aralık 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 8752 Sayılı Kararı


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 8752 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8752 Karar Tarihi: 26/1 ...
31 Aralık 2019

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Aralık 2019

T.C. ile AB Arasında Birlik Prg. Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1958)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de T.C. ile AB Arasında Birlik Prg. Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1958) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Karar Sayısı: 1958 Karar Tarihi: 30.12.2019 "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020 Araştırma ...
31 Aralık 2019

Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 1/8/2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULUNUN TOPLANMA, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETM ...