R.Gazete No: 30473

R.G. Tarihi: 9.7.2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması,"

"1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramayacağına ilişkin hükme,"

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kat'i proje onayının alınması."

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarmaması,"

"1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramayacağına ilişkin hüküm,"

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Önlisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak,"

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Lisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak,"

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkullere ilişkin yükümlülük

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerden, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde durumlarını söz konusu hükümlere uygun hale getirmeleri için ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemleri başlatmaları zorunludur.

(2) Birinci fıkra kapsamında tanınan süre, önlisans süresi ile bu Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesi kapsamında belirlenen süreleri etkilemez.

 

Ön proje onayı

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde 31/12/2018 tarihine kadar proje ya da kat'i proje onayı yerine ön proje onayı da sunulabilir."

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 ve Ek-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

  Ek-1

 

 

 

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

T. C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

……….................................. (Yurt genelinde/Bölgesinde/İllerinde/İlinde) ……………… (Üretim / İletim / Piyasa İşletim / Dağıtım / Toptan Satış - Perakende Satış) faaliyeti için ..... yıl süreyle lisans almayı talep etmekteyiz.

 

Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

 

Tüzel kişinin ticaret unvanı:

Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il:

Tüzel kişinin ticaret sicil numarası:

Tüzel kişinin vergi numarası:

Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi:

Telefon:

Faks:

E-posta:

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi:

Proje adı:

 

Ekler:

1- Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi'nde belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir.

 


EK-2

 

ÖNLİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

…………................... (İlinde/İllerinde) ………….……… (İlçesinde/İlçelerinde) kurulması planlanan ………………. projesiiçin önlisans almayı talep etmekteyiz.

Önlisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize önlisans verilmesini arz ederiz.

 

 

 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

 

 

Tüzel kişinin ticaret unvanı:

Tüzel kişinin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğu il:

Tüzel kişinin ticaret sicil numarası:

Tüzel kişinin vergi kimlik numarası:

Tüzel kişinin kanuni ikametgâh adresi:

Telefon:

Faks:

E-posta:

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi:

 

Ekler:

1- Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesinde belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir."

 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/5087E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  EM/3154E.496 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.

 2. - Bu ekin, 9.7.2018 R.G. tarihli Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır:

  -----------------------------------------------

   

  Ek-1

   

   

   

  LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

   

  T. C.

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

  BAŞKANLIĞINA

   

  ……….................................. (Yurt genelinde/Bölgesinde/İllerinde/İlinde) ……………… (Üretim / İletim / Piyasa İşletim / Dağıtım / Toptan Satış - Perakende Satış) faaliyeti için ..... yıl süreyle lisans almayı talep etmekteyiz.

   

  Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

   

  Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

  İmza

  Kaşe

  Tarih

   

  Tüzel kişinin ticaret unvanı:

  Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il:

  Tüzel kişinin ticaret sicil numarası:

  Tüzel kişinin vergi numarası:

  Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi:

  Telefon:

  Faks:

  E-posta:

  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi:

  Proje adı:

   

  Ekler:

  1- Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi'nde belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir.