R.Gazete No: 30443(Mük.)

                                                   R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 67 (BAĞIMSIZ DENETİM

KANITLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 500)'NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE

DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 80

     MADDE 1 –13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500) yürürlükten kaldırılmıştır.

     MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------