R.Gazete No: 30533

R.G. Tarihi: 12.9.2018

İçişleri Bakanlığından:

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –8/6/2011tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) İdare ve Denetim Müdürlüğü,"

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) İdare ve Denetim Şefliği: Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde,"

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 17ncimaddesinin başlığı, birinci fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İdare ve denetim müdürlüğünün görevleri"

"İçişleri Bakanlığının görev alanına ilişkin olarak İdare ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:"

"g) Güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,"

 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İl mahalli idareler," ibaresi "İdare ve denetim" şeklinde; "İlçe mahalli idareler şefliği," ibaresi "İdare ve denetim şefliği," şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 26ncımaddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" ibaresi, "Cumhurbaşkanlığı" şeklinde değiştirilmiş, "Başbakan adına gelen evrak ve" ibaresi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4515E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.

  2. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4515E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.