R.Gazete No: 30509

R.G. Tarihi: 14.8.2018

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

(SAYI: 2018/6)

 

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"MADDE 6 – (1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)  
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli %8
b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli %5
c) 1 yıla kadar vadeli %3
ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %1,5
Müstakrizlerin fonları %8
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)  
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %8
b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %4,5
e) 3 yıldan uzun vadeli %1,5

 

(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)  
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %12
b) 1 yıl ve l yıldan uzun vadeli %8
Müstakrizlerin fonları %12
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)  
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %20
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli %15
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %10
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli %6
d) 5 yıldan uzun vadeli %4

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) En fazla yüzde 40'ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

 

İmkân Dilimleri (%) Katsayı
0-20 1.0
20-25 1,4
25-30 1,7
30-35 2,1
35-40 2,5

 

"(4) Yabancı para yükümlülükler için tesis edilecek yabancı para zorunlu karşılık tutarı 6 ncı maddede öngörülen oranlar kullanılarak hesaplanır. Bu tutardan yurt dışı şubelerin yurt dışında tesis etmeleri gereken yabancı para zorunlu karşılık tutarı indirilebilir. Yabancı para zorunlu karşılıklar, ABD doları yükümlülükler için ABD doları döviz cinsinden, ABD doları haricindeki yabancı para yükümlülükler için ABD doları veya euro döviz cinslerinden, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve en fazla 8 puanlık kısmı ortalama olacak şekilde tesis edilir. Ancak, kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken zorunlu karşılıkların tamamına kadarı standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilir."

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %15
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli %9
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %7
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli %6
d) 5 yıldan uzun vadeli %5

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ 27/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.756 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.