Karar No. 6663                                       R. Gazete No. 29598

Karar Tarihi: 14.1.2016                           R.G. Tarihi: 19.1.2016

     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

     Kurul Başkanlığının 13.01.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.01.2016 tarih ve 12509071-113-E.943 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

     - Elekse Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

     - Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına

     karar verilmiştir.

                             ----------o----------