Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

13 Kasım 2019

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30947 R.G. Tarihi: 13.11.2019 Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 25 ...
13 Kasım 2019

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807)


13.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30947 R.G. Tarihi: 13.11.2019 Karar Sayısı: 1807 Karar Tarihi: 12.11.2019 Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair E ...
13 Kasım 2019

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/105, K: 2019/71 Sayılı Kararı


13.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/105, K: 2019/71 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30947 R.G. Tarihi: 13.11.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı:2018/105 Karar Sayısı:2019/71 Karar Tarihi: 19/9/2019 ...
12 Kasım 2019

Vergi Konseyi Yönetmeliği


12.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 30946 R.G. Tarihi: 12.11.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve ...
11 Kasım 2019

Isparta İli, Eğirdir İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bölge Doğal Sit Alanının Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1774)


11.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Isparta İli, Eğirdir İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bölge Doğal Sit Alanının Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1774) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30945 R.G. Tarihi: 11.11.2019 Karar Sayısı: 1774 Karar Tarihi: 10.11.2019 Isparta İli, Eğirdir İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bö ...
11 Kasım 2019

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)


11.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar"da değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30945 R.G. Tarihi: 11.11.2019 Karar Sayısı: 1770 Karar Tarihi: 10.11.2019 Ekli "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişi ...
11 Kasım 2019

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değ.(Kararname Numarası: 50)


11.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapılmıştır.
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUM ...
11 Kasım 2019

6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1771)


11.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30945 R.G. Tarihi: 11.11.2019 Karar Sayısı: 1771 Karar Tarihi: 10.11.2019 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Merkezde Günlük Çalışma ...
11 Kasım 2019

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hk. (Karar Sayısı: 1768)


11.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına ekli usul ve esasların amacı; Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için bu organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (z) bendi kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30945 R.G. Tarihi: 11.11.2019 Karar Sayısı: 1768 Karar Tarihi: 10.11.2019 Ekli "Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Ulu ...
09 Kasım 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)


9.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ'in amacı; 19/3/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 3812.20.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu "diğerleri" tanımlı eşya ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
R.Gazete No: 30943 R.G. Tarihi: 9.11.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/32) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi v ...