Abone Ol

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hk. Soru

SORU:

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ne zaman birleşecek?

YANIT:

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun ve Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ile, vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında tek bir belge halinde verilmesi öngörülmüştür.

5510 sayılı Kanuna göre, belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, verilme yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin verileceği Kurum ile diğer hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Madde 98/A'ya göre ise, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibariyle ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır.

Kanunlardaki bu hükümlere göre, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesindeki mevcut uygulamaya devam edilecektir.